Δημοσιότητα

Tίτλος Προγράματος«Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων – δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.