Γεν.Πληροφορίες

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον προσανατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον τομέα υγείας, υλοποιεί στο προσεχές διάστημα, επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για 1.010 επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο εκπαιδευτικά αντικείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδικευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμμόρφωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν τα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης νοσηρότητας και θνητότητας, της συννοσηρότητας, να εξοικονομηθούν πόροι για την κοινωνία καθώς επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρεχόμενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης), ως εξής:

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (60 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης των λοιμώξεων και συγκεκριμένα:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις έννοιες που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων, την εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων, τη σχέση αυτών με τη δημόσια υγεία καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η μικροβιακή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, οι νεώτερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών και η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας αλλά και στην κοινότητα και η επίδραση της μη ορθολογικής χρήσης τους στην αύξηση των λοιμώξεων.
 • Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο, καθώς και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών ως αιτιολογικό παράγοντα της αυξημένης επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατανοήσουν όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει του οποίου η Επιτροπή διαρθρώνεται και λειτουργεί.
 • Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
 • Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κόστους μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω της μείωσης της επίπτωσης των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας.
 • Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: Αριθμός ωρών: 100 (63 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών τομέα υγείας στην διαχείριση ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά προβλήματα σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά ζητήματα και συγκεκριμένα:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοινοτικής Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική υγεία και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε σχέση με το χρόνιο ψυχικά άρρωστο τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχιατρικής περίθαλψης.
 • Να εκπαιδευτούν σε θέματα διαταραχών συννοσηρότητας, σε μεθοδολογίες καταπολέμησης των προκαταλήψεων και στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων για την εκτίμηση της κατάθλιψης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Επείγουσα Ψυχιατρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύσκολου» ασθενή και των μεθόδων αξιολόγησης της βίας και της επικινδυνότητας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της αντιμετώπισης του μετατραυματικού στρες, την πρόληψη και συμβουλευτική σε προβλήματα εξάρτησης και Ψυχοογκολογίας.
 • Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων των 1.010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, με δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.

Σε όλους όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.