Αίτηση Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής_short

Στοιχεία Τράπεζας

Ανέβασμα αρχείων

Επισυνάψτε ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά, σε μορφή Word ή PDF *
Maximum upload size: 3MB
Επισυνάψτε ένα φωτοαντίγραφο σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη μισθοδοτική κατάσταση, ή βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μορφή PDF ή JPG ή PNG *
Maximum upload size: 3MB
Επισυνάψτε φωτοαντίγραφο/φα τίτλου/τίτλων σπουδών, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων σε μορφή PDF ή JPG ή PNG *
Maximum upload size: 3MB
Επισυνάψτε ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας, σε μορφή PDF ή JPG ή PNG *
Maximum upload size: 3MB
Επισυνάψτε πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Β2 για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (για τους μη έχοντες την ελληνική υπηκοότητα), σε μορφή PDF ή JPG ή PNG
Maximum upload size: 3MB
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή. *

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (εφεξής ΕΝΕ), πιστή στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντί σας, με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τις εγγυήσεις νομιμότητας και διαφάνειας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αποκλειστικά αυτά που απαιτούνται για την επιλογή και τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία θα δηλώσουν συμμετοχή, θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Kατάρτιση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων-δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5002647» και παρέχει:

  Επισκόπηση των λόγων για τους οποίους η ΕΝΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και του τρόπου με τον οποίο το πράττει, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) της ΕΕ (GDPR)

  Πληροφορίες σχετικά με το ποιοι και για ποιους σκοπούς γίνονται αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί

  Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση και φορητότητα των δεδομένων σας.

Για τη διευκόλυνσή σας στην ανάγνωση της παρούσας, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το όνομα, το τηλέφωνό σας, η διεύθυνσή σας, το email σας κλπ.

Με τον όρο «επεξεργασία» αναφερόμαστε στη συλλογή, καταχώρηση, χρήση, προσαρμογή ή μεταβολή, προστασία, μεταβίβαση, αποθήκευση και διαγραφή/ καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επί αυτών.

 1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και προέλευσή τους
 2. 1 Προέλευση δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως υποψηφίους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Kατάρτιση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων-δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5002647. Δεν συλλέγουμε ούτε λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από καμία άλλη πηγή.

         1.2 Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και συναφή προς τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ,

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου

Δεδομένα σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή κατάσταση και την συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης

Συγκεκριμένα θα γίνει συλλογή και επεξεργασία των κάτωθι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της επιλογής και της συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης.

 1. Φύλο
 2. Ονοματεπώνυμο
 3. Όνομα Πατρός
 4. Όνομα Μητρός
 5. Διεύθυνση
 6. Πόλη
 7. Τ.Κ.
 8. Νομός
 9. Τηλέφωνο επικοινωνίας
 10. Ημερομηνία γέννησης
 11. ΑΔΤ
 12. ΑΜΚΑ
 13. ΑΦΜ
 14. ΔΟΥ
 15. Μορφωτικό Επίπεδο
 • Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, Ναυτική Ακαδημία κλπ)
 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
 1. Νομός (Περιφερειακή Ενότητα) Εργασίας
 2. Φορέας Απασχόλησης
 3. Καθεστώς εργασίας
 • Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 • Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 • Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Εκ περιτροπής απασχόληση
 • Εργόσημο
 1. Θέση Απασχόλησης (Υπάλληλος, Προϊστάμενος, Διευθυντής, Άλλο)
 2. Σε ποια θέση /τμήμα εργάζεστε;
 3. Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι, σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε:
 • Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ
 • Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ)
 • Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
 • Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή(ως φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
 1. Για ποιο από τα δύο προγράμματα κατάρτισης θέλετε να κάνετε αίτηση; (1, 2, και τα δυο)
 2. Σε ποια περιφερειακή ενότητα θα θέλατε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα κατάρτισης; 
 3. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ κλπ)

Για όσα στοιχεία απαιτηθεί, θα γίνει και ηλεκτρονικό ανέβασμα (upload) του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, του οποίου στη συνέχεια θα γίνει η νόμιμη επεξεργασία.

2. Γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω λόγους:

 • *την επικοινωνία μαζί σας
 • * την επιλογή σας
 • * τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
 • * την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων οικονομικής φύσης συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος
 • * κάθε είδους πρόσθετη ενέργεια ή διαδικασία που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Δεν προβαίνουμε σε καμία άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πέραν αυτής που είναι απολύτως απαραίτητη για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

ΔΕΝ συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων “που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό” (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ/GDPR) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ/GDPR).

Αν δεν μας επιτρέψετε την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην είναι δυνατή η επιλογή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης.

3. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις επεξεργασίας

Οι επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται για την επιλογή και συμμετοχή σας στο πρόγραμμα βασίζονται:

  Στην δήλωση- αίτησή σας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

  Στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

4. Ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και τους υπαλλήλους ή μέλη των Διοικητικών και Περιφερειακών Συμβουλίων ή μελών Επιτροπής αυτής. Κανένας τρίτος δεν αποκτά πρόσβαση σε αυτά.

5. Πως και για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών.

Ειδικότερα, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής του προγράμματος κατάρτισης και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, θα διαγράψουμε οριστικά και αποτελεσματικά τα αρχεία/ έγγραφα όπου τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα. Εάν επιθυμείτε την διακράτησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να το δηλώσετε ρητώς.

6.Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (αντίγραφα ασφαλείας, πρόσβαση στο αρχείο μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό) ώστε να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

7. Τα δικαιώματα που απολαμβάνετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να λαμβάνετε ενημέρωση για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών ( «δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

*αμφισβητείτε την ακρίβειά τους

*έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε

*δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις

*μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε

Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. (Για παράδειγμα να μειώσουμε το χρόνο τήρησής τους)

 • Να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε μια κοινή μορφή αρχείου (δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων)
 • Να εναντιωθείτε, εφόσον υπάρχει βάσιμος και νόμιμος λόγος- στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να μην υπόκειστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η ΕΝΕ υποχρεούται να απαντήσει σε κάθε αίτημά σας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες ενημερώνοντάς σας σχετικά.

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας)

 Αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε.          Σημειώστε ότι έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και αυτό ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους.

Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας, πηγάζον από τον ΓΚΠΔ: ΕΛΕΝΗ Η. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2103648048, info@enne.gr

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά την από κάθε προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΕΝΕ μπορεί να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή και τροποποιήσει την παρούσα χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Προσωπικά δεδομέναΚάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο συγκατάθεσης

Ανέβασμα υπογεγραμμένου έντυπου συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων *
Maximum upload size: 3MB